ให้บริการผ่านบนแพลตฟอร์ม

Development of One Platform

Cassava Disease Management

โครงการวิจัยเพื่อเกษตรกร

การวิจัยเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด โรคใบด่างมันสำปะหลัง ด้วยการนำข้อมูลทางภูมิสารสนเทศมาจัดเก็บบนเครือข่าย คลาวด์
แพลตฟอร์มใหม่ ที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้มากที่สุด
แพลตฟอร์มใหม่ ที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้มากที่สุด

พัฒนาสู่ระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจแบบอัจฉริยะ

ฟีเจอร์มากมาย ที่ช่วยพัฒนาแพลตฟอร์ม
สร้างและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
Calendar
Calendar
Notification
Notification
Scan
Scan
Disease
Disease
GPS
GPS
Data Analysis
Data Analysis
Tracking
Tracking
Chat
Chat
Cassava Disease Management App

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

แพลตฟอร์มนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแบ่งปันข้อมูล เชิงพื้นที่เพื่อสร้างข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

ความสำคัญ

สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การช่วยตรวจพบมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง การติดตามการถอน และการทำลายต้นมันสำปะหลังของเกษตรกร

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อ พัฒนาสู่ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ แบบอัจฉริยะ สามารถช่วย ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการ เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา
6 ทางเลือก ตัวช่วยการเข้าถึงการทำงาน
6 ทางเลือก ตัวช่วยการเข้าถึงการทำงาน

เพื่อการพัฒนา แพลตฟอร์ม อัจฉริยะ
ไปสู่ความช่วยเหลือ เกษตรกร
แบบสมบูรณ์แบบ

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา
ตัวช่วยควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่เกษตรกร
ปฏิทิน ปฏิทิน (Calendar)
ระบบติดตาม ระบบติดตาม (Tracking System)
ระบบวิเคราะห์ ระบบวิเคราะห์ (Analysis)
รายการโรค รายการโรค (List of diseases & treatments)
กระทู้ กระทู้ (Feed)
สแกนตรวจหาโรค สแกนตรวจหาโรค (Scan history)
ประสิทธิภาพ

มากกว่า 10 ความอัจฉริยะช่วยเกษตรกร

บนแพลตฟอร์มนี้
เพื่อช่วยควบคุมการเกิดโรคระบาดบนมันสำปะหลัง และยังเก็บข้อมูล
นำมาวิจัยเพื่อพัฒนาต่อ ให้มีประสิธิภาพมากที่สุด
ทดลองใช้งาน ได้แล้ว
โครงการวิจัยเพื่อเกษตรกร
บนแพลตฟอร์มนี้

การทำงาน อย่างไร ?

มี ฟีเจอร์ เสริมอีกมากมายที่รองรับและช่วยเหลือเกษตรกร

01
02
ระบบติดตาม หรือ Tracking System ช่วยให้ผู้ใช้งาน สะดวกแก่การติดตาม และบันทึก ขั้นตอน และจัดการข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น
03
04
การทำงาน อย่างไร ?
ตัวอย่างแอพ
ตัวอย่างแอพ
ตัวอย่างแอพ
ตัวอย่างแอพ
ตัวอย่างแอพ
ตัวอย่างแอพ
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกแพลตฟอร์ม

มีระบบแอดมินคอยให้ความช่วยเหลือ

บนแพลตฟอร์มนี้
บนแพลตฟอร์มนี้
ทดลองใช้ได้แล้ววันนี้

การติดตามเพื่อเฝ้าระวัง และการวิจัยเพื่อควบคุม

บนแพลตฟอร์มนี้
ควบคุมการเกิดโรคที่เกิดขึ้นบนมันสำปะหลัง และยังใช้เทคโนโลยี
เพื่ออำนวยความสะดวกและความล้ำสมัย เข้ามาช่วยให้เกษตรกร และนักวิจัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด
สนับสนุนการตัดสินใจแบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงความยั่งยืน

ร่วมกันพัฒนาและสร้าง แอปพลิเคชัน ขึ้นมาเพื่อเกษตรกร

บนแพลตฟอร์มนี้
สนับสนุนการตัดสินใจแบบ ดิจิทัลเพื่อปรับปรุงความยั่งยืน ร่วมด้วย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มเดียว
สำหรับการจัดการโรคมันสำปะหลัง

บนแพลตฟอร์มนี้